Seks w chrześcijaństwie

Seks w chrześcijaństwie

Zbigniew Lew Starowicz

Można w chrześcijaństwie zauważyć dwa nurty postaw wobec ciała, seksu i płci. Pierwszy ujawnia życzliwość, jego elementy znajdujemy już w Starym Testamencie, a zwłaszcza w Nowym Testamencie - w Ewangeliach, czyli opisach życia i nauki Chrystusa. Chrystus stworzył zupełnie nową koncepcję małżeństwa, opartą na wszechstronnej więzi: etyczno- -psychologiczno-biologicznej. Ujawniał niezwykłą na owe czasy postawę szacunku wobec kobiet, które były pierwszymi świadkami jego zmartwychwstania, słuchaczkami bardzo ważnych nauk (np. Samarytanka przy studni). Jego postawa wobec Marii Magdaleny - nierządnicy - jest, gdy rozważymy ówczesną obyczajowość, wręcz rewolucyjna. Szczególna pozycja jego matki - Marii - już w początku rozwoju chrześcijaństwa spowodowała wzrost znaczenia roli kobiety.

Nurt owej życzliwości spotykamy później w nauce i działalności wielu autorytetów i świętych (Klemensa z Aleksandrii, Jana Chryzostoma, Alberta Wielkiego, Franciszka Salezego itd.). Początkowo nurt ten był raczej marginesem, pozostawał na uboczu, dopiero II Sobór Watykański i nauki papieży Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła II oraz rozwój tzw. teologii ciała przezwyciężyły wpływy manicheizmu w Kościele katolickim i stworzyły zupełnie odmienną postawę.

Drugi kierunek jest antyfeministyczny, ujawnia ambiwalencję lub ukrytą niechęć wobec ciała, seksu i płci, sięga aż do nauk św. Pawła i później dominuje we wczesnym chrześcijaństwie, co wynika z wpływów gnostycznych, różnych kierunków filozofii greckiej, z dualizmu pochodzenia orientalnego. W zasadzie nurt ten był najważniejszą tendencją do czasów II Soboru Watykańskiego, czyli aż do XX wieku.

Najogólniej rzecz zajmując, postawy chrześcijaństwa wobec ciała, seksu i płci można sprowadzić do kilku uniwersalnych norm:

- wysoka ranga dziewictwa, cnoty czystości i ascezy seksualnej;

- wysoki status małżeństwa podniesionego do rangi sakramentu;

- zakaz masturbacji, współżycia przed- i pozamałżeńskiego;

- odrzucenie homoseksualizmu, dewiacji seksualnych;

- zakaz przerwania ciąży;

- równość osobowa kobiety i mężczyzny;

- współżycie seksualne tylko w małżeństwie, którego celem jest prokreacja, miłość między małżonkami, wzajemne zaspokajanie swych potrzeb seksualnych.

Jednym z podstawowych źródeł postaw chrześcijaństwa (i to wszystkich jego wyznań i nurtów) wobec ciała, płci, seksu, małżeństwa i rodziny jest Biblia - Stary i Nowy Testament. Znajdują się w niej (jeśli ograniczymy się do interesującego nas zagadnienia) opisy stworzenia człowieka, dzieje jego upadku, nauki, zalecenia, nakazy i zakazy, dzieje małżeństw różnych znaczących postaci. W porównaniu z księgami sakralnymi innych religii Biblia dostarcza wiele materiałów na te tematy. Są w niej teksty poświęcone miłości, piękne i poetyckie (np. Pieśń nad pieśniami), przyjaźni (np. historia króla Dawida i syna króla Saula - Jonatana), kobiecie fatalnej (np. historia Samsona i Dalili). Najwięcej materiału o seksie i relacjach między mężczyzną a kobietą dostarczają tzw. Księgi Mądrościowe, Ewangelie, Listy św. Pawła Apostoła. Na Biblię powołują się Ojcowie Kościoła, teolodzy, dokumenty kościelne, katecheci wszystkich wyznań chrześcijaństwa. Bez poznania pewnych fragmentów Biblii, dotyczących omawianego tematu, trudno zrozumieć opinie i prace różnych teologów, reformatorów, nauki Kościoła. Dzieje ewolucji nauki Kościoła a także różnice między nurtami chrześcijaństwa poprzedzę więc - cytatami z Biblii.

Źródło: „Seks w religiach świata”, Zbigniew Lew-Starowicz, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990


#TAG: seks | |
ANUTTARA > PL > Teksty > Seks > Kulturowe uwarunkowania seksualności człowieka > Seks w chrześcijaństwie >
Share: Facebook Twitter
Shortlink: https://www.anuttara.net/link/370702 sLink
[imsp]